Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI sklepu Internetowego __  
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1.Niniejsza polityka prywatności Sklepu Internetowego (zwana dalej: „Polityką”) ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków dla Klientów Sklepu Internetowego. 1.2.
Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego lub innych kanałów komunikacji z Klientem jest polsoen sebahattin oner z siedzibą w Katowice (40-008) przy ul. warszawska 40/2a,  NIP: 6762582328 REGON: 386453567,  Sprzedawcą. 1.3.Dane osobowe Klienta są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako RODO) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) 1.4.Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania lub zgodności z przepisami prawa , w szczególności prawa podatkowego i rachunkowego. 1.5.Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące na niniejszej stronie i rozpoczynające się dużą literą (np. Sprzedawca, Sklep Internetowy, Usługa Elektroniczna) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu Internetowego dostępnym na stronach sklepu internetowego __ . 1.6.Jak wskazano na wstępie, zdając sobie sprawę z tego jak ważna jest prywatność Klientów, Administrator chroni nie tylko Internautów odwiedzających Sklep Internetowy, ale również Klientów, którzy zechcieli udostępnić Administratorowi swoje Dane Osobowe z wykorzystaniem innych kanałów komunikacji, tj. a)     Serwisu społecznościowego https://www.facebook.com i wszelkich innych stron internetowych oznaczonych lub współoznaczonych marką Facebook (w tym poddomeny, wersje międzynarodowe, widżety i wersje dla telefonów komórkowych), których zasady działania oparte są o regulacje udostępnione w szczególności pod adresem https://www.facebook.com/legal/terms, dostarczane odpowiednio przez Facebook Inc. lub Facebook Ireland Limited (dalej również: „Serwis Facebook”), w tym za pomocą: funkcji Facebook Lead Ads mającej na celu marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora, Zasady ochrony oraz wykorzystywania Danych Osobowych przez Serwis Facebook udostępnione są np. na stronie https://www.facebook.com/policy.php. Administrator nie ma wpływu na treść regulacji prawnych Serwisu Facebook, w tym dotyczących Danych Osobowych. b)    aplikacji umożliwiających przeprowadzenie przez Administratora w ramach Serwisu Facebook kampanii reklamowych, w tym konkursów.
  2. CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 2.1  Przetwarzamy dane osobowe naszych klientów, ponieważ jest to niezbędne do wykonania Umowy Sprzedaży zawartej z nimi w ramach działalności Sklepu, to jest: a)     Umożliwienia Klientom korzystania z usług elektronicznych Formularza Zamówienia, Formularza Rejestracji oraz Konta Użytkownika b)    Realizacji złożonych Zamówień, w tym w szczególności dostawy Zamówienia do Klienta, c)     Obsługi reklamacji Złożonych przez Klientów, d)    Realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych oraz rachunkowości, e)     Kontaktowania się z Klientami w kwestiach związanych z realizacją Umowy Sprzedaży jak również zapytań dotyczących przyszłych umów złożonych poprzez Formularz kontaktowy. 2.2  Podstawami przetwarzania danych osobowych wskazanych w ust. 2.1. są art. 6 ust. 1 lit. B i C RODO, które pozwalają na przetwarzanie danych osobowych w związku z wykonaniem umowy i podejmowaniem czynności poprzedzających zawarcie umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą oraz w związku z realizacją obowiązków ciążących na Administratorze danych osobowych i wynikajacych z przepisów prawa. 2.3  Ponadto Administrator danych osobowych przetwarza również dane Klientów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. F RODO  tj. Prawnie uzasadnionego interesu administratowa, którym jest: a)     dopasowanie reklam produktów zgodnie z uprzednio przeglądanymi przez Ciebie treściami, dostosowywania kategorii ofert lub poszczególnych ofert w ustawieniach naszego serwisu internetowego, b)    prowadzenie wobec Klientów działań marketingowych, c)     kontaktowanie się z klientami, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za ich zgodą - przez e-mail ( np.w formie newslettera, lub wykonując obowiązki informacyjne wynikające z obowiązujących przepisów prawa) d)    kontaktowanie się z klientami, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za ich zgodą - przez e-mail ( np.w formie newslettera, lub wykonując obowiązki informacyjne wynikające z obowiązujących przepisów prawa), e)     zapewnienie obsługi usług płatniczych, f)     organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których mogą wziąć udział. 2.4  Ponadto Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe Klienta na podstawie zgody w zakresie: a)     zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych; b)    organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których Klient może wziąć udział;
3.     KATEGORIE PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH: 3.1  Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Klientów:  a)     korzystających ze Sklepu Internetowego: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy), nr rachunku bankowego. W wypadku Klientów nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Klienta. b)    poprzez uzupełnienie danych zawartych w formularzu Facebook Lead Ads Użytkownik przekazuje Administratorowi każdorazowo wskazane w formularzu Dane Osobowe, mogące obejmować w szczególności: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu. c)     poprzez uzupełnienie danych zawartych w formularzach aplikacji umożliwiających przeprowadzenie przez Administratora w ramach Serwisu Facebook kampanii reklamowych/konkursów Użytkownik przekazuje Administratorowi każdorazowo wskazane w formularzu Dane Osobowe, mogące obejmować w szczególności: imię, nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu. 3.2  Podanie Danych Osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże konieczne do zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży, a także jej rozliczenia.
  4.     ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH: 4.1  Dane osobowe Klientów mogą zostać przekazane następującym Odbiorcom: a)     w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane Dane Osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora w celu prawidłowego wykonania Umowy. b)    w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane Dane Osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym. 4.2  Ponadto dane osobowe przetwarzane przez Administratora danych osobowych mogą zostać ujawnione organom pulicznym na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub decyzji właściwego organu.
  5.     CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH 5.1  Dane Osobowe będą przez nas przechowywane przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu aż do upływu terminów przedawnienia ewentualnych roszczeń wyłącznie jednak w celach: a)     prawidłowego wykonania umowy, b)    dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy ( tzw. obsługi posprzedażnej w szczególności rozpatrzenia reklamacji i zwrotów), c)     wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych. 5.2  Dane osobowe przetwarzane na podstawie: a)     Zgody – będą przetwarzane do czasu jej odwołania lub ustalnia celu przetwarzania b)    Uzasadnionego interesu Administratora – będą przetwarzane do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności danych osobowych.
  6.     PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH 6.1  W działaniu Sklepu internetowego Administrator danych osobowych może korzystać z technologii i popularnych usług oferowanych m.in przez Google, Facebook, Twitter, oraz Pinterest, które mają siedzibę poza Unią Europejską – w świetle przepisów RODO jest ono traktowane jako podmiot z państw trzecich. 6.2  RODO ogranicza możliwość przekazywania danych osobowych do państw trzecich, z uwagi na fakt, zę w tym państwa może nie być przepisów gwarantujących wystarczający poziom ochrony danych osobowych obywateli Unii Europejskiej z uwagi na brak sotosowania prawa europejskiego. W takim wypadku każdy administrator ma obowiązek ustalić podstawę prawną takiego przekazywania. 6.3  Administrator danych osobowych zapewnia, że przy korzystaniu z usług i technologii dane osobowe są przekazywane wyłącznie tym podmiotom ze Stanów Zjednoczonych, które przystąpiły do programu Privacy Shield, który na podstawie decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 r. Został uznany za zapewniający wystarczający poziom ochrony (więcej na ten temat można przeczytać na stronie Komisji Europejskiej dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/eu-us-privacy-shield_pl). 6.4  Podmioty uczestniczące w programie Privacy Shield gwarantują, że będą przestrzegać wysokich standardów w zakresie ochrony danych osobowych, jakie obowiązują w Unii Europejskiej, dlatego korzystanie z ich usług i oferowanych technologii w procesie przetwarzania danych osobowych jest zgodne z prawem 6.5  Administrator danych osobowych w każdej chwili udzieli dalszych informacji, jeżeli ta kwestia budzi Pana/Pani wątpliwości. Ponadto przysługuje Panu/Pani prawo do uzyskania kopii danych osobowych przekazanych do państwa trzeciego.
  7.     PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ 7.1  Klientowi przysługuje możliwość realizacji uprawnień wynikających z RODO w stosunku do przetwarzanych danych osobowych dotyczących Klienta, a w szczególności: a)     prawo dostępu do danych i otrzymania ich kopii, b)    prawo do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych c)     prawo do usunięcia danych, d)    prawo do ograniczenia przetwarzania danych, e)     prawo do przenoszenia danych osobowych, f)     prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, g)    prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych Osobowych w każdej chwili ze względu na szczególną sytuację lub w przypadku przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych. 7.2  Swoje uprawnienia może Pan/Pani zrealizować poprzez skierowanie wiadomości email na adres: __________.  
8.     PRAWO DO ZŁOŻENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO Klient, który uważa, że jego dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, może złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  9.     PRAWO DO WYCOFANIA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 9.1  W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, Klient może Zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych wycofać w dowolnym momencie. 9.2  W tym celu prosimy o kontakt z Administratorem danych osobowych pod adresem email: sklep@polse.pl . 
 
10.  ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI I PROFILOWANIE 10.1 Administrator danych osobowych informuje, że w stosunku do Klientów podejmuje decyzje w sposób zautomatyzowany, w tym oparciu o profilowanie. 10.2 Profilowanie służy poznaniu osobistych preferencji i zachowań klientów, aby Administrator mógł przedstawiać Klientom informacje o nowościach, produktach i promocjach, które mogą się okazać dla Klienta interesujące. W tym celu Administrator danych osobowych tworzy profil klienta, w ramach którego przetwarza dane Klienta podane przez niego w formularzu rejestracyjnym oraz informacje o dotychczas złożonych Zamówieniach, korzystaniu z Konta użytkownika czy historię komunikacji z Administratorem. Tym samym Administrator bedzie wykorzystywał informacje o swoich Klientach w celu określenia jakie oferty moga być dla nich atrakcyjne. 10.3 Podstawą prawną do prowadzenia profilowania jest art. 6 ust. 1 lit. F RODO. 10.4 Jeżeli Klient nie zgadza się z decyzją podjętą w taki sposób, może zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych – prosimy o kontakt zgodnie z informacjami wskaznymi w pkt. 13 poniżej. W sprzeciwie Klient powinien przedstawić powody, dla których uważa, że podjęta decyzja jest niezsłuszna. Administrator gwarantuje, ze zastrzeżenia Klienta będą rozpatrywane niezwłocznie przez osobę upoważnioną do analizy takich zgłoszeń. Zgłoszenia, o których mowa w zdaniu poprzednim nie są rozpatrywane przez system informatyczny.  
11.  INFORMACJE HANDLOWE 12.1 Administrator posiada techniczną możliwość komunikowania się z Klientem na odległość (np. wiadomość e-mail). 12.2 Informacje handlowe związane z prowadzoną przez Administratora lub podmioty, które z nim współpracują, działalnością komercyjną mogą być przesyłane wyłącznie zgodnie z wyrażoną przez Klienta wolą, zgodnie z treścią art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002, Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.). 12.3 O ile Klient wyraził na to zgodę, Dane Osobowe mogą być przetwarzane również w celach marketingowych produktów lub usług podmiotów, z którymi współpracuje Administrator.  
12.  KONTAKT Z ADMINISTRATOREM 13.1 Klient w każdej chwili ma możliwość bezpośredniego kontaktu z Administratorem pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie Polityki, bądź poprzez kontakt telefoniczny pod numerem telefonu wskazanym na wstępie Polityki lub w ramach Serwisu Facebook poprzez fanpage Sklepu. 13.2 Administrator przechowuje korespondencję z Klientem w celach statystycznych oraz jak najlepszej i najszybszej reakcji na pojawiające się zapytania, a także w zakresie rozstrzygnięć reklamacyjnych i podejmowanych na podstawie zgłoszeń ewentualnych decyzji o interwencjach administracyjnych we wskazanym Koncie. Adresy oraz dane w ten sposób gromadzone nie będą wykorzystywane do komunikacji z Klientem w celu innym niż realizacja zgłoszenia. 13.3 Gdy Klient kontaktuje się z Administratorem w celu dokonania danych czynności (np. złożenia reklamacji) za pomocą formularza, Administrator może ponownie zwrócić się do Klienta o przekazanie danych, w tym osobowych, np. w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail, etc., celem potwierdzenia tożsamości Klienta i umożliwienia zwrotnego kontaktu w danej sprawie. Powyższe dotyczy tych samych danych, w tym osobowych, które wcześniej zostały przekazane przez Klienta, i na których przetwarzanie Klient wyraził zgodę lub są przetwarzane na podstawie innej niż zgoda Klienta. Podanie tych danych nie jest obowiązkowe lecz może być niezbędne do dokonania czynności lub uzyskania informacji, które interesują Klienta.
  13.  ZABEZPIECZENIA 14.1Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych Danych Osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. 14.2Administrator odpowiednio udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione Danych Osobowych przesyłanych drogą elektroniczną: a)      Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem. b)      Certyfikat SSL na stronach Sklepu internetowego, na których podawane są dane Klientów. c)      Szyfrowanie danych służących do autoryzacji Klienta. d)      Dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła.
  14.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE 15.1Sklep internetowy korzysta z plików cookies. Dokładny opis ich działania oraz zasady wykorzystania zawarto w Polityce Cookies. 15.2Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza Polityka dotyczy tylko wskazanych działań Administratora. 15.3Administrator zastrzega sobie prawo zmiany w przyszłości Polityki– może to nastąpić m.in. z następujących ważnych powodów: a)     zmiany obowiązujących przepisów, w szczególności w zakresie ochrony Danych Osobowych, prawa telekomunikacyjnego, usług świadczonych drogą elektroniczną oraz regulujących prawa konsumentów, wpływające na nasze prawa i obowiązki lub prawa i obowiązki Klienta; b)    rozwój funkcjonalności lub Usług Elektronicznych podyktowany postępem technologii internetowej, w tym stosowanie/wdrożenie nowych rozwiązań technologicznych lub technicznych, mające wpływ na zakres Polityki. 15.4Administrator każdorazowo umieści w ramach strony Sklepu Internetowego informację o zmianach w Polityce. Wraz z każdą zmianą nowa wersja Polityki będzie się pojawiać z nową datą. 15.5W razie wątpliwości lub sprzeczności pomiędzy Polityką a udzielonymi przez Klienta zgodami, niezależnie od postanowień Polityki, zawsze podstawą do podejmowania oraz określenia przez nas zakresu działań są dobrowolnie udzielone przez Klienta zgody lub przepisy prawa. Niniejszy dokument ma natomiast charakter generalny, wyłącznie informacyjny (nie jest umową ani regulaminem). 15.6Niniejsza wersja Polityki obowiązuje od dnia ____.                                           Odnośnik do polityki cookies.
pixel