Regulamin

REGULAMIN
sklepu Internetowego
polse.pl  
I.               POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.     Poniższy REGULAMIN określa: a)     zasady działania Sklepu Internetowego www.polse.pl prowadzonego pod adresem www.polse.pl prowadzonego przez SEBAHATTIN ONER prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą POLSEON SEBAHATTIN ONER wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającego: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Warszawska 40/02A, 40-008 Katowice, NIP 6672582328, REGON 386453567, adres poczty elektronicznej: sklep@polse.pl, numer telefonu: 0048797256443., w tym zawierania umów sprzedaży, zasady dostawy Towarów, uprawnienia Klientów związane ze sprzedażą konsumencką (w tym prawo odstąpienia od umowy) jak również zasady reklamacji Towarów. b)    Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a w tym w szczególności: -      Zakres oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, -      Zasady korzystania z udostępnionych Klientom funkcjonalności w ramach działalności Sklepu Internetowego, w tym w szczególności prawa i obowiązki Klientów oraz Sprzedawcy w tym zakresie 2.     Regulamin skierowany jest do Klientów korzystających ze Sklepu Internetowego, Usług Elektronicznych lub zawierających Umowy Sprzedaży (z wyjątkiem pkt. IX Regulaminu, który skierowany jest wyłącznie do Klientów będących Konsumentami). 3.     W związku ze świadczeniem usług elektronicznych w ramach funkcjonowania Sklepu internetowego, Sprzedawca zobowiązuje się do: a)     Zagwarantowania Klientom pełnej dostępności niniejszego Regulaminu, w tym zapewnienie możliwości jego pobrania, odtworzeni oraz utrwalenia za pomocą stosowanego przez Użytkownika systemu informatycznego. b)    Świadczenia usług drogą elektroniczną zgodnie z treścią Regulaminu, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz z uwzględnieniem przepisów RODO. c)     Udostępnić bezpłatnie Klientom Regulamin do zapoznania się przed rozpoczęciem świadczenia usług drogą elektroniczną. 4.     Przed przystąpieniem do korzystania ze Sklepu internetowego, Klient jest zobowiązany do zapoznania się z postanowieniami Regulaminu oraz – po jego akceptacji – do przestrzegania jego postanowień. W szczegolności – w chwili rejestracji Konta w Sklepie, Klient jest zobowiązany złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Regulaminu poprzez zaznaczenie odpowiednio widocznego pola w Formularzu Rejestracyjnym, Formularzu Zamówienia, formularzu subskrypcji Newslettera oraz Formularzu Kontaktowym przy oświadczeniu o treści: “Zapoznałem się i akceptuję Regulamin sklepu internetowego __ . 5.     Brak zapoznania się z Regulaminem i brak jego akceptacji uniemożliwia korzystanie ze Sklepu i dokonywanie w nim zakupów. 6.     Postanowienia Regulaminu, które nie zostały udostępnione w sposób wskazany w ust. 3 lit. A powyżej nie są wiążące dla Klientów. 7.     Informacje udostępnione w Sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie mają charakter zaproszenia do zawarcia przez Klienta Umowy sprzedaży.
  II.            DEFINICJE Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie, pisane zarówno z małej jak i dużej litery, mają następujące znaczenie: a) 
CENA – wartość wyrażona w złotych polskich jaką Klient jest zobowiązany zapłacić Sprzedawcy za zakupiony Produkt. Cena nie zawiera kosztów dostawy. b)   
DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy c)    
KLIENT– każdy podmiot, który dokonuje zamówienia w ramach Sklepu  d)   
KONSUMENT – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową e)    
KONTO UŻYTKOWNIKA – Usługa Elektroniczna, umożliwiająca Klientowi korzystanie z dodatkowych funkcjonalności (w szczególności zapisywanie i przechowywanie informacji o danych adresowych Klienta do wysyłki Produktów, śledzenie statusu Zamówienia, dostęp do historii Zamówień). Klient uzyskuje dostęp do Konta za pomocą Loginu i hasła po dokonaniu rejestracji na stronie Sklepu. f)    
KOSZYK – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości Produktów g)   
LOGIN – adres e-mail Klienta podany w ramach Sklepu podczas tworzenia Konta używany każdorazowo do logowania się na koncie h)    NEWSLETTER – informacje wysyłane przez SKLEP na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, za jego wyraźną zgodą, dotyczące w szczególności Produktów i działalności Sklepu i)     
PRODUKT – prezentowany w Sklepie towar. Produkty prezentowane na stronie __  są fabrycznie nowe. j)     
RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) k)   
SKLEP INTERNETOWY (SKLEP) – serwis internetowy prowadzony pod adresem __. l)     
SPRZEDAWCA – :POLSEON SEBAHATTIN ONER ul. Warszawska 40/02A, 40-008 Katowice, NIP 6672582328, REGON 386453567 m)  
UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, zawierana pomiędzy Klientem a Sprzedawcą z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. Umowa Sprzedaży określa w szczególności Produkt, Cenę, koszty wysyłki oraz inne istotne warunki. n)   
USŁUGA ELEKTRONICZNA – świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego, zgodnie z Umową o Świadczenie Usług. W zakresie, w jakim usługi są świadczone przez podmioty współpracujące ze Sprzedawcą, odpowiednie postanowienia dotyczące zasad korzystania z tych usług znajdują się w regulaminach dotyczących świadczenia usług przez te podmioty. o)   
USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA (USTAWA) – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.) p)   
ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta wyrażające bezpośrednią wolę zawarcia Umowy Sprzedaży określające w szczególności ilość i rodzaj Produktów jakie zamierza kupić Klient    
III.          OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG ELEKTRONICZNYCH 1.     W ramach funkcjonowania Sklepu internetowego, Sprzedawca świadczy nastęujące usługi elektroniczne: a)     Formularz Rejestracyjny b)    Formularz Zamówienia c)     Formularz Kontaktowy d)    Konto użytkownika e)     Newsletter 2.     Klient ma możliwość korztsrania z usług elektronicznych, wskazanych w ust. 1 powyżej na podstawie Regulaminu, jeżeli posiada: a)     dostępu do urządzenia końcowego, które umożliwia korzystanie z Internetu i dostęp do sieci b)    dostęp do przeglądarki internetowej w aktualnej wersji umożliwiającej wyświetlanie stron internetowych z włączoną obsługą Javascript oraz obsługą plików „cookies” oraz innych podobnych technologii, c)     adres email. 3.     Podczas korzystania ze Sklepu internetowego, Klient jest zobowiazany korzystać z usług elektronicznych w sposób zgodny z prawem, dobrymi obyczajami oraz bez naruszania dóbr osobistych Sprzedawcy lub osób trzecich. Ponadto Klient powinien powstrzymać się od publikacji lub przesyłania treści obraźliwych, sprzecznych z prawem, jak również stanowiących naruszenie praw autorskich lub wizerunku osób trzecich, od wykorzystania usług świadczonych drogą elektroniczną do publikacji reklam oraz innych informacji o charakterze komercyjnym, w tym w szczególności poprzez rozpowszechnianie niezamówionej informacji handlowej, jak również podejmowania jakichkolwiek innych działań, mogących utrudniać lub zakłócać funkcjonowanie Sklepu internetowego. 4.     Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usług elektronicznych w przypadku: a)     Naruszenia Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązującego prawa przez Klienta. b)    Podania przez Klienta błędnych lub nieprawdziwych danych, w tym w szczególności danych niezbędnych do realizacji Umowy sprzedaży, c)     Podejmowania przez Klienta działań zakłócających działanie Sklepu internetowego, w tym korzystanie z niego przez innych Klientów, d)    Tymczasowego lub stałego zaprzestania świadczenia usług drogą elektroniczną z uwagi na konserwację lub modyfikacje Sklepu. 5.     Świadczenie drogą elektroniczną usług, wskazanych w ust. 1 powyżej, jest bezpłatne. 6.     Sprzedawca zastrzega, że z uwagi na publiczny charakter Internetu, używanego również do połączenia ze Sklepem, jak również przesyłania danych, w tym poczty elektronicznej, świadczenie usług droga elektroniczną może wiązać się ze standardowym ryzykiem, które Klient akceptuje. W związku ze szczególnym charakterem możliwych zagrożeń, Sprzedawca nie gwarantuje pełnego bezpieczeństwa użytkowania Sklepu. W celu minimalizacji ryzyka i podniesienia poziomu bezpieczeństwa, Sprzedawca zaleca Klientom stosowanie środków ochrony urządzeń końcowych, z którym Klienci korzystają do przeglądania i dokonywania zakupów w Sklepie, w tym poprzez wprowadzenie mechanizmów kontroli dostępu do tych urządzeń, instalację oprogramowania antywirusowego, aktualizacje systemu operacyjnego, jak również podłączanie urządzeń końcowych wyłącznie do wiarygodnych sieci bezprzewodowych. 7.     Sprzedawca zobowiązuje się zapewnić funkcjonowanie własnego systemu informatycznego, pozwalające na korzystanie z Usług elektronicznych w sposób uniemożliwiający dostęp osób trzecich do treści informacji składających się na świadczone usługi. 8.     Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostępie do usług, powstałe w wyniku niezbędnych działań technicznych i administracyjnych, zakłócenia w działaniu sieci Internet, dostawy sieci Internet oraz przerwy w dostępie do usług w przypadkach wywołanych siłą wyższą, orazzaprzestanie świadczenia usług wobec Klientów, którzy dopuścili się naruszenia niniejszego Regulaminu. Ponadto Sprzedawca nie odpowiada za szkody wyrządzone osobom trzecim na skutek korzystania przez Klientów z usług świadczonych drogą elektroniczną w sposób sprzeczny z Regulaminem oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego, skutki wynikłe z podania przez Klienta nieprawdziwych, nieprawidłowych lub niekompletnych informacji, za skutki podania danych osób trzecich bez ich zgody lub wiedzy. W zakresie podania danych, o którym mowa w zdaniu poprzednim, wyłączną odpowiedzialność ponosi Klient. 9.     Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Klienta za szkodę powstałą wskutek uniemożliwienia dostępu do danych w przypadku otrzymania przez Sprzedawcę urzędowego powiadomienia o tym, że przechowywane treści mają charakter bezprawny, a dane te zostały dostarczone Sprzedawcy przez Klienta, jak również uniemożliwienia dostępu do tych danych. 10.  W przypadku powstania szkody w zakresie świadczenia usług elektronicznych, każde ze stron umowy o świadczenie tych usług, zawartej na podstawie niniejszego Regulaminu, ma obowiązek naprawienia szkody, którą druga strona poniosła wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wynikających z Regulaminu, za wyjątkiem sytuacji w których niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Regulaminu wynika z okoliczności, za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności.  
IV.          USŁUGI ELEKTRONICZNE 1.     Usługa Formularz rejestracyjny polega na udostępnieniu Klientom modułu Sklepu pozwalającego na rejestrację i założenie Konta użytkownika.  Z usługi Formularz rejestracyjny może skorzystać każdy Klient, który wprowadzi dane wymagane do rejestracji tj. imię, nazwisko, adres email, oraz hasło. W tym celu Klient jest zobowiązany do skorzystania z formularza udostępnionego przez Sprzedawcę w Sklepie internetowym. Po wypełnieniu  formularza i przesłaniu go do Sprzedawcy, Klient otrzyma za pomocą wiadomości email wysłanej na adres wskazany w formularzu link aktywacyjny do konta, w celu potwierdzenia faktu rejestracji i ewentualnego uzupełnienia dalszych danych niezbędnych dla prawidłowego wykonania Umowy sprzedaży. 2.     Umowa o świadczenie usługi elektronicznej w postaci udostępnienia Klientom Formularza Rejestracji jest zawierana na czas określony i ulega rozwiązaniu z chwilą autoryzacji konta, która polega na kliknięciu przez Klienta w link przesłany w wiadomości email przesłanej przez Sprzedawcę w celu weryfikacji adresu email Klienta. 3.     Usługa Formularz zamówienia polega na udostępnieniu Klientom modułu umożliwiającego złożenie Zamówienia bez konieczności uprzedniej rejestracji. Z usługi Formularz zamówienia może skorzystać każdy Klient, który wprowadzi dane wymagane do realizacji zamówienia tj., imię, nazwisko, adres email, numer telefonu oraz adres dostawy oraz adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy). W przypadku, gdy Klient jest przedsiębiorcą, wymagane jest podanie numeru NIP. Ponadto w Formularzu zamówienia Klient dokonuje wyboru formy płatności oraz formy dostawy Produktów. Po wypełnieniu Formularza zamówienia Sprzedawca potwierdza fakt złożenia Zamówienia poprzez wysłanie wiadomości email na adres wskazany w formularzu. 4.     Umowa o świadczenie usługi w postaci składania Zamówień bez odrębnej Rejestracji i zakładania Konta Użytkownika za pośrednictwem Formularza zamówienia jest zawierana na czas oznaczony niezbędny do realizacji Zamówienia i ulega rozwiązaniu z chwilą doręczenia Produktu Klientowi. 5.     Usługa prowadzenia Konta Użytkownika w Sklepie jest udostępniania Klientowi po potwierdzeniu dokonania rejestracji za pomocą Formularza rejestracyjnego na zasadach opisanych w Regulaminie. Usługa polega na udostępnieniu Klientowi modułu w ramach Sklepu, obejmującego m.in. możliwość zarządzania danymi Klienta, podanymi podczas rejestracji w Sklepie, podgląd stanu realizacji zamówień, w tym historii zrealizowanych zamówień. 6.     Umowa o świadczenie usługi elektronicznej prowadzenia Konta Użytkownika jest zawierana na czas nieokreślony i może zostać rozwiązana w każdym czasie na żądanie Klienta wyrażone w jakiejkolwiek formie, w tym poprzez wysłanie wiadomości email lub skorzystanie z funkcji „Usuń konto” dostępnej w module „Konto użytkownika”. Po otrzymaniu żądania, Sprzedawca usunie dane z Konta użytkownika, z tym zastrzeżeniem, że dane dotyczące zrealizowanych zamówień mogą podlegać archiwizacji i przechowywaniu przez Sprzedawcę do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń związanych z zawartymi Umowami Sprzedaży. 7.     Usługa Formularz kontaktowy polega na umożliwieniu Klientom skierowania do Sprzedawcy wiadomości email za pośrednictwem Sklepu i wymaga podania przez Klienta SKLEP@POLSE.PL oraz imienia i nazwiska w celu skierowania do Klienta odpowiedzi na zapytanie przesłane poprzez Formularz. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej formularza kontaktowego jest zawierana na czas oznaczony do czasu udzielenia odpowiedzi na zapytanie Klienta. 8.     Usługa Newsletter jest udostępniania Klientowi, który wprowadzi do formularza subskrypcyjnego swój SKLEP@POLSE.PLFormularz subskrypcyjny został udostępniony na __ części głównej strony Sklepu. Po dokonaniu zapisu, Klient otrzyma za pośrednictwem wiadomości email link potwierdzający subskrypcję, który należy aktywować poprzez kliknięcie w ten link. Umowa o świadczenie usługi Newsletter zostaje zawarta z chwilą aktywacji subskrypcji. 9.     Umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newslettera jest zawierana na czas nieokreślony i może zostać rozwiązana w każdym czasie na żądanie Klienta, wyrażone poprzez kliknięcie w link odwołujący subskrypcję Newslettera zawarty w każdej wiadomości email zawierającej Newsletter wysyłany na adres email wskazany przez Klienta w formularzu subskrypcyjnym. 10.  Jeżeli Sprzedawca zaprzestanie świadczenia którejkolwiek z usług elektronicznycch, dane osobowe Klienta zostaną usunięte z bazy danych Sprzedawcy niezwłocznie, nie później niż w ciągu __ godzin od chwili otrzymania żądania skutkującego usunięciem danych, złożonego zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Sprzedawca każdorazowo powiadomi Klienta o usunięciu jego danych ze swojej bazy. 11.  Niezależnie od postanowień niniejszego pkt. IV, umowa o świadczenie usług elelktronicznych może zostać rozwiązana przez każdą ze Stron w każdym czasie i bez podania przyczyn, w tym w szczególności Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Klienta oświadczenia o wypowiedzeniu na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta podczas Rejestracji.  
V.             ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO 1.     Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta Użytkownika. 2.     Dokonanie zakupu w Sklepie nie wymaga Rejestracji i założenia Konta Użytkownika. Możliwe jest zarówno złożenie przez Klienta jednorazowego zamówienia bez Rejestracji, jak też składanie zamówień za pomocą Konta Użytkownika. 3.     Przy złożeniu zamówienia Klient musi posiadać adres email, niezależnie od tego, czy dokonuje Zamówienia poprzez Konto Użytkownika czy też bez rejestracji poprzez Formularz Zamówienia. Nadto w przypadku wyboru opcji dostawy do paczkomatu za pośrednictwem InPost Paczkomaty Sp. z o.o., klient powinien posiadać aktywny numer telefonu, który jest niezbędny dla prawidłowej realizacji dostawy. 4.     W przypadku, jeżeli Klient chce założyć w Sklepie Konto użytkownika, konieczne jest dopełnienie procedury rejestracji Klienta za pomocą Formularza Rejestracyjnego oraz podanie w nim danych, o których mowa w pkt. IV ust.1 powyżej. W czasie Rejestracji ponadto Klient może zapoznać się z Regulaminem, oraz udzielić Sprzedawcy zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta w celach merketingowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego oświadczenia w Formularzu Rejestracyjnym. Udzielenie zgód marketingowych nie stanowi warunku dokonania rejestracji w Sklepie. 5.     Rejestracja wymaga potwierdzenia przez Klienta poprzez kliknięćie w link aktywacyjny, który jest przesyłany przez Sprzedawcę po wypełnieniu Formularza rejestracyjnego. 6.     Klient może dokonać zamówienia zgodnie z zasadami wskazanymi w pkt. VI poniżej. 7.     W przypadku dokonania Rejestracji, konieczne jest wypłenienie Formularza Rejestracyjnego  
VI.          ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY 1.     Składanie zamówień na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta albo poprzez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta. 2.     Koszyk zapamiętuje informacje o Produktach wybranych przez Klienta również po zakończeniu sesji przeglądarki, jednak nie służy do rezerwacji Produktów. 3.     Sprzedawca umożliwia Klientowi złożenie Zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego w następujący sposób: a)     Klient dodaje wybrane Produkty do Koszyka po czym przechodzi do formularza Zamówienia. b)    Klient loguje się lub wybiera możliwość zrobienia zakupów bez rejestracji i wypełnia formularz zamówienia z danymi do wysyłki c)     Klient wybiera jeden z oferowanych sposobów dostawy. d)    Klient wybiera sposób zapłaty Ceny i kosztów dostawy. e)     w celu otrzymania faktury Klient zaznacza odpowiednie pole i podaje dane, faktury wysyłane są w formie elektronicznej w momencie otrzymania zamówienia przez Klienta f)     Klient przesyła Sprzedawcy Zamówienie klikając przycisk ‘zamawiam z obowiązkiem zapłaty’. W przypadku Klienta, który zakłada konto na etapie składania Zamówienia wymagana jest akceptacja Regulaminu. g)    W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku 'zamawiam z obowiązkiem zapłaty' Klient ma możliwość samodzielnej zmiany wprowadzonych danych poprzez dodanie lub usunięcie danej pozycji z Koszyka. h)    w zależności od wybranego sposobu zapłaty, Klient może zostać przekierowany do stron zewnętrznego dostawcy usług płatniczych (przelewy24, PayPal), w celu dokonania płatności; 4.     Sklep w odpowiedzi na Zamówienie niezwłocznie wysyła do Klienta wiadomość elektroniczną z potwierdzeniem otrzymania Zamówienia i przyjęciem oferty składanej przez Klienta bądź informację o braku możliwości jej przyjęcia. Sprzedawca przesyła Klientowi potwierdzenie warunków Umowy na podany przez Klienta adres e-mail. 5.     Na końcową kwotę do zapłaty dla Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy o którym klient jest informowany na stronach Sklepu i w trakcie składania Zamówienia. 6.     Główne cechy świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z Klientem są określone na stronie każdego Produktu, w tym w szczególnosci informacje o szczegółowych właściwościach, składzie, zasadach konserwacji, dostępności w magazynie oraz cenie i czasie dostawy 7.     Ceny w Sklepie podane są w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT). 8.     Promocje obowiązujące w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu i nie dotyczą artykułów przecenionych, o ile warunki Promocji wyraźnie nie stanowią inaczej.   9.     Z chwilą potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę zostaje zawarta Umowa Sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.  
VII.        SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT 1.     Klient wskazuje sposób płatności w chwili składania Zamówienia. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży: a)     za pobraniem przy odbiorze przesyłki; b)    przelew bankowy c)     szybki przelew i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem upoważnionych serwisów (przelewy 24 oraz PayPal); 2.     W przypadku wyboru przez Klienta płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 48h dni od momentu zawarcia Umowy Sprzedaży. O oczekującej płatności Klient zostanie powiadomiony wiadomością e-mail na 8h przed zakończeniem czasu rezerwacji, w której będzie znajdował się link przekierowujący Klienta do dokończenia płatności lub anulowania zamówienia. Nieuiszczenie płatności, pomimo upływu terminu, jest warunkiem rozwiązującym Umowę Sprzedaży. Klient może również we wskazanym terminie anulować Zamówienie bez ponoszenia konsekwencji. 3.     W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki. Odmowa odbioru Produktu, pomimo wyznaczenia dodatkowego odpowiedniego terminu, jest warunkiem rozwiązującym Umowę Sprzedaży. Klient może również we wskazanym terminie anulować Zamówienie bez ponoszenia konsekwencji. 4.     W przypadku braku płatności Klient jest informowany o anulowaniu zamówienia za pomocą wiadomości email skierowanej na adres email wskazany w zamówieniu. 5.     Sprzedawca może ograniczyć możliwość zamawiania przesyłek za pobraniem, jeżeli Klient przy poprzednim Zamówieniu odmówił odbioru Produktu.  
VIII.      KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY PRODUKTU 1.     Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wybranych krajów europejskich. 2.     Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. 3.     Koszty dostawy Produktu są wskazywane Klientowi w zakładce „Wysyłka i dostawa” na Stronie Internetowej Sklepu oraz w momencie składania Zamówienia. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu: a)     przesyłka pocztowa, przesyłka pocztowa pobraniowa b)    przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa c)     odbiór w Paczkomacie Inpost, odbiór w Paczkomacie Inpost za pobraniem 4.     Czas realizacji Zamówienia wynosi __. Szczegółowa informacja o czasie dostawy jest podawana w momencie złożenia przez Klienta Zamówienia w module wyboru opcji dostawy. 5.     Na łączny termin oczekiwania na otrzymanie przez Klienta Produktu (termin dostawy) składa się czas przygotowania Zamówienia do wysyłki przez Sprzedawcę oraz czas doręczania Produktu przez przewoźnika. 6.     Czas przygotowania Zamówienia do wysyłki przez Sprzedawcę jest liczony jest od dnia: a)     uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy - w przypadku wyboru przez Klienta przelew, sposobu szybki przelew lub kartą płatniczą, b)    zawarcia Umowy Sprzedaży – w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem 7.     Do powyższego czasu należy doliczyć czas doręczania Produktu przez danego przewoźnika, który uzależniony jest od wybranej przez Klienta formy dostawy.   8.    
W przypadku braku możliwości realizacji Zamówienia w podanym terminie, Użytkownikowi zostanie zaproponowany nowy termin realizacji Zamówienia lub możliwość odstąpienia od Umowy sprzedaży. 9.     Klient, będący konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego, w trakcie odbioru przesyłki, ma prawo do sprawdzenia czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu mechanicznemu i czy jest kompletne. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub niekompletności przesyłki, Klient powinien sporządzić Protokół Szkody w obecności pracownika firmy kurierskiej. Protokół powinien wówczas być przygotowany w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, podpisanych przez Klienta oraz pracownika firmy kurierskiej. 10.  Klient, niebędący konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego, zobowiązany jest do sprawdzenia czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu mechanicznemu i czy jest kompletne. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub niekompletności przesyłki, obligatoryjne jest sporządzenie Protokołu Szkody, spełniającego warunki opisane w ust. 6 powyżej. 11.  Sporządzony przy odbiorze przesyłki Protokół Szkody jest podstawą postępowania reklamacyjnego. 12.  Do przesyłki Sprzedawca – zależnie od wskazania Klienta w tym zakresie – dołącza dokument sprzedaży w postaci paragonu lub faktury VAT.  
IX.          PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY 1.     Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny. 2.     Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dnia dostarczenia Produktu Konsumentowi lub innej, wskazanej przez niego, osobie innej niż przewoźnik. 3.     Do zachowania terminu, o którym mowa w ust. 2, wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia Sprzedawcy przed jego upływem. Konsument może złożyć jakiekolwiek jednoznaczne oświadczenie, w którym poinformuje o swoim odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 4.     Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży może zostać złożone na przykład: a)     w formie papierowej z wykorzystaniem formularza odstąpienia załączonego do każdego zamówienia, dostępnego również w zakładce ‘szczegóły zamówienia’ oraz w jako załącznik do Regulaminu, na adres POLSEON SEBAHATTIN ONER ul. Warszawska 40/02A, 40-008 Katowice, w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: __. 5.     W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą. 6.     Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). W przypadku przesyłki wieloprzedmiotowej jej koszt jest zwracany w momencie zwrotu ostatniego Produktu. 7.     Sprzedawca ma prawo wstrzymać się ze zwrotem płatności do momentu otrzymania zwracanego Produktu. 8.     Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument a w przypadku płatności za pobraniem – przelewem na podane konto bankowe. 9.     Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży, zwrócić Produkt Sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres POLSEON SEBAHATTIN ONER ul. Warszawska 40/02A, 40-008 Katowice 10.  W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu, koszty zwrotu Produktu na adres Sprzedawcy ponosi Klient. 11.  Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia  charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.  
X.             RĘKOJMIA I REKLAMACJA PRODUKTU 1.     Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Klientowi Produkt wolny od wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Klienta za wady Produkt (rękojmia). 2.     Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone w przepisach ustawy Kodeks Cywilny, w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu Cywilnego. 3.     Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę, Klient może: a)     złożyć oświadczenie o obniżeniu Ceny, obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Produktu z wadą pozostaje do wartości Produktu bez wady; b)    żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest zobowiązany wymienić wadliwy Produkt na wolny od wad albo usunąć wadę bez nadmiernych niedogodności dla Klienta; c)     żądać odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna 4.     W przypadku skorzystania przez Klienta z uprawnień z tytułu rękojmi za wady, Klient ma obowiązek dostarczyć wadliwy Produkt na adres Sprzedawcy. Jeżeli Klient jest Konsumentem, koszt dostawy Produktu pokrywa Sprzedawca. 5.     Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Produktu Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Produktu na wolny od wad przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak w przypadku zakupu Produktu przez Konsumenta – bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.  W stosunku do Przedsiębiorców Sprzedający wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi. 6.     Reklamacja może zostać złożona przez Klienta mailowo, na adres email ___ z załączonym zdjęciem wady – bez odsyłania produktu. Jeśli wada nie jest widoczna na zdjęciu konieczne jest dostarczenie Produktu do Sprzedawcy. Reklamacja może być również złożona pisemnie na adres: POLSEON SEBAHATTIN ONER ul. Warszawska 40/02A, 40-008 Katowice. Przykładowy formularz reklamacyjny dostępny jest na dole strony. 7.     W opisie reklamacji należy podać rodzaj, czas i okoliczności wystąpienia wady, preferowany sposób rozstrzygnięcia reklamacji oraz dane kontaktowe składającego reklamację.   8.     Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia. 9.     Sprzedawca może zaproponować inny, niż wskazany przez Klienta, sposób rozstrzygnięcia reklamacji jeżeli opcja wskazana przez Klienta byłaby niemożliwa do zrealizowania lub wymagałaby nadmiernych kosztów   
XI.          REKLAMACJE W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG ELEKTRONICZNYCH 1.       Klient jest uprawniony do złożenia reklamacji w sprawach związanych ze świadczeniem usług elektronicznych objętych Regulaminem. W treści reklamacji należy wskazać w szczególności: a)      adres elektroniczny (email) Klienta, b)      opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji. 2.       Reklamacje nie zawierające danych wskazanych w ust. 1 powyżej zostaną pozostawione bez rozpoznania. 3.       Reklamacje Użytkowników należy kierować do Sprzedawcy na adres jego siedziby, tj POLSEON SEBAHATTIN ONER ul. Warszawska 40/02A, 40-008 Katowice, lub na adres elektroniczny: ___. 4.       Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od ich otrzymania przez Sprzedawcę, najpóźniej w terminie 14 dni od dnia wyjaśnienia okoliczności niezbędnych do ich załatwienia. Sprzedawca poinformuje Klienta niezwłocznie o sposobie załatwienia reklamacji za pośrednictwem adresu elektronicznego wskazanego w treści reklamacji.  
XII.        POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR 1.     Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: -      http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;   -      http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php -      http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php. 2.     Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: a)      Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą, b)     Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą. c)      Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). 3.     Klient jest uprawniony do skorzystania również z alternatywnych metod rozstrzygania sporów, w tym mediacji. Listy mediatorów oraz ośrodków mediacji są udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych. 4.     Ponadto Konsument może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy ODR, służącej do pozasądowego rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.   
XIII.      OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 1.     Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca. 2.     Dane osobowe Klientów są przetwarzane na zasadach opisanych szczegółowo w Polityce Prywatnosci.  
XIV.      POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1.     Regulamin obowiązuje od dnia 2019 roku. 2.     Umowy zawierane przez Sprzedawcę zawierane są w języku polskim. 3.     Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem, poprzez publikację nowej treści Regulaminu na stronach internetowych Sklepu. 4.     W przypadku braku akceptacji przez Klienta nowej wersji Regulaminu, Klient jest proszony o poinformowanie o tym Sprzedawcy. Brak akceptacji Regulaminu skutkuje rozwiązaniem umowy o świadczenie usługi Konta użytkownika. 5.     Zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu, będą realizowane na podstawie Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dniu ich zgłoszenia. 6.     Prawem właściwym dla rozstrzygania sporów powstałych w związku z niniejszym Regulaminem jest prawo polskie. 7.     W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych. 8.     Treść Regulaminu jest dostępna dla Klientów bezpłatnie pod następującym adresem URL www.polse.pl skąd Klienci mogą w każdym czasie przeglądać, a także sporządzić jego wydruk.       Formularz odstąpienia od umowy:  
OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY Do:
POLSEON ul. Warszawska 40/02A, 40-008 Katowice, NIP 6672582328, REGON 386453567 Dane kupującego: - imię i nazwisko: ………………………………….. - adres do doręczeń: ……………………………….. - numer telefonu/email: ……………………………… Data zawarcia umowy/odbioru przesyłki: ………………………………….. Data złożenia oświadczenia:  ……………………………………………..   Niniejszym oświadczam, ze odstępuję od umowy sprzedaży następujących produktów: ……………………………………………………………………………………………. (proszę wymienić wszystkie zakupione produkty) Podpis konsumenta: ………………………………………..*   *Jeżeli formularz jest kierowany do sprzedawcy w formie papierowej.                          
Pouczenie o odstąpieniu od umowy:   Prawo odstąpienia od umowy Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.   Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy (np. umowy sprzedaży, umowy dostawy lub umowy o dzieło będące rzeczą ruchomą) w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.   Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas  o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną) na adres:   POLSEON SEBAHATTIN ONER z siedzibą w Katowice, ul. Warszawska 40/2a Katowice   Email: SKLEP@POLSE.PL.   Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.   Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.  
Skutki odstąpienia od umowy
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.   Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.   Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej   Zakupione rzeczy prosimy odesłać na adres: Polse.pl ul. Warszawska 40/02A, 40-008 Katowice, NIP 6672582328, REGON 386453567   niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy.   Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.   Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.       Nazwa sklepu. Proszę zweryfikować z działaniem Strony. Do potwierdzenia, czy taka funkcjonalność jest wprowadzona. Do potwierdzenia, czy tylko email czy tez imię i nazwisko/inne dane. Należy wskazac lokalizację modułu newslettera. Do ustalenia. Należy uzupełnić. Nalezy uzupełnić. Należy wskazać email. Należy wskazać adres email.
pixel